Version 4.14.2 … Swedish

Diverse

 • Gör livet enklare
 • Använd Bridgemate när du har stängt förberedelserna
 • Felrättning: Medlemsregister som kraschar

Kommunikation med Svenska Bridgeförbundet

 • “Öppna från Spader”, med mera, har ändrats
 • Importera namn från kalendern på hemsidan

Flyttschema

 • Felrättning: Parnummer vid 2 x 10,5 bord
 • Felrättning: Kombinerad Hoppmitchell med revanschrond
 • Individuell barometer
 • Web Mitchell
 • Web Mitchell med väderstreckssvängningar
 • Avkortad Web Mitchell
 • Dubbel Mitchell
 • Dubbel Mitchell med väderstreckssvängningar
 • Avkortad Dubbel Mitchell

Display

 • Startlista i lagtävling
 • Visa bordsplacering i rond 2 vid Gröna Hissen med 2 lottade ronder
 • Automatisk visning av display för rond vid IMP över fältet i lagtävling
 • Lagnamn med stora bokstäver
 • HandSmaller / Small / Large / Larger
 • Antal brickor vid VP-konvertering

.

DIVERSE – GÖR LIVET LITE ENKLARE

Genom att fortsätta på samma tema som i förra versionen har delar av Ruter
förenklats. Denna gång har val av flyttschema blivit lite enklare. Så har
har det sett ut hittills:

26 brickor, 13 ronder, 2 brickor per rond, Göteborgsmitchell
26 brickor, 13 ronder, 2 brickor per rond, Avkortad Vändbordsmitchell
26 brickor, 13 ronder, 2 brickor per rond, Avkortad Utfylld Vändbordsmitchell
Och så vidare…

Så här ser det ut numera, vilket är lite lättare att läsa:

Brickor / Ronder / Brickor per rond
26 / 13 / 2 … Göteborgsmitchell
26 / 13 / 2 … Avkortad Vändbordsmitchell
26 / 13 / 2 … Avkortad Utfylld Vändbordsmitchell
Och så vidare…

.

DIVERSE – ANVÄND BRIDGEMATE NÄR DU HAR STÄNGT FÖRBEREDELSERNA

När du stänger förberedelserna och kommer till sista fönstret, direkt
efter att du har valt flyttschema, är ett av de avslutande alternativen
Använd Bridgemate. När du väljer det får du följande underalternativ:

 1. Jag vill använda Bridgemate
 2. … med automatiskt blindpar = Nord-Syd vid bord 1
 3. … med automatiskt blindpar = Nord-Syd vid högsta bordet
 4. … med automatiskt blindpar = Öst-Väst vid högsta bordet
 5. Jag vill markera ett blindpar manuellt
 6. Jag vill använda Bridgemate, men just nu endast för rond 1

Dessa alternativ är alla gamla vänner förutom ett, det nya alternativet
där Nord-Syd vid högsta bordet automatiskt kan göras till blindpar. Om du
använder fri bordsplacering kommer det alternativet till användning när du
bestämmer om det enda paret vid högsta bordet ska få vara Nord-Syd eller
Öst-Väst.

I korta ordalag väljer du alternativ 1 utan blindpar, eller om du redan
har markerad blindpar innan du valde Stäng förberedelser.

Välj alternativ 2-4 om du vill ha automatisk tilldelning av blindparet,
och alternativ 5 om du vill göra det manuellt.

Välj alternativ 6 för att skapa Bridgemate-databasen, men endast för rond

 1. Detta är till exempel användbart om du vet att du ska välja en
  Mitchell, men du vet inte om det blir 12, 13, 14 eller 15 bord.

Om så är fallet, kan du stänga förberedelserna för 15 bord och 30 brickor,
skapa Bridgemate-databasen för rond 1, ångra Stäng förberedelser, och
sedan stäng förberedelserna ännu en gång, denna gång efter att ha
importerat namn, tilldelat blindpar manuellt, och stängt förberedelserna
för korrekt antal bord och brickor.

Den andra gången, när du väljer Använd Bridgemate, kommer Bridgemate-
databasen att automatiskt uppdateras med det slutgiltiga antalet bord.
Denna väg ger samma resultat som menyalternativet Tävlingsmeny >
Bridgemate > Uppdatera flyttschema från rond 2.

.

DIVERSE – FELRÄTTNING: MEDLEMSREGISTER SOM KRASCHAR

I några sällsynta fall kan medlemsregistret innehålla felaktiga tecken.
Detta kan bero på klipp-och-klistra från Excel in i det nationella
medlemsregistret, eller om en plusmedlem har lagts till.

När detta händer blir tävlingsfilen oläsbar. Detta har åtgärdats.

.

SBF – “ÖPPNA FRÅN SPADER”, MED MERA, HAR ÄNDRATS

Eftersom gamla hemsidans namn “Spader” har gått i graven har motsvarande
referenser i Ruter ändrats. Ändringarna har skett på följande ställen:

Tävlingsutforskaren > Special > “Öppna från Spader”
… Öppna från kalendern på hemsidan

Tävlingsutforskaren > Arkiv > Öppna från > Spader
… Kalendern på hemsidan

Mata in namn > Namnmeny > Importera startlista från > Spader
… Kalendern på hemsidan

Tävlingsmeny > Rapportera tävling > PBN > “-> Spader”
… -> Kalendern

.

SBF – IMPORTERA NAMN FRÅN KALENDERN PÅ HEMSIDAN

Sedan länge finns funktionalitet att öppna en tävling från kalendern på
hemsidan. Detta görs via Tävlingsutforskaren och Special > Öppna från
kalendern på hemsidan.

Vid föranmälan på hemsidan sker också en import i Ruter av de föranmälda
spelarna. Detta görs utan att du behöver göra något annat än att välja
Special > Öppna från kalendern på hemsidan enligt ovan.

Ibland kan du vilja öppna en tävling från kalendern på hemsidan i förväg
och sedan importera startlistan närmare tävlingen. Då kan du välja Mata in
namn och sedan det nya menyalternativet Namnmeny > Importera startlista
från > Kalendern på hemsidan.

Det finns vissa förbehåll om du redan har matat in namn i tävlingen, till
exempel via den första importen vid Special > Öppna från kalendern på
hemsidan. Om du då fortsätter med en ny import gäller följande:

 1. Befintliga spelare påverkas inte av den nya importen
 2. Eventuellt tomma platser fylls på av den nya importen
 3. Ingen kontroll av dubbletter görs
 4. Om antal bord inte räcker till för alla nya spelare ignoreras de
  spelare som inte får plats

Det absolut säkraste är att du manuellt tar bort befintliga spelare och
gör en helt ny import. Då vet du precis vilka namn som importeras och
vilka platser de hamnar på.

.

FLYTTSCHEMA – FELRÄTTNING: PARNUMMER VID 2 x 10,5 BORD

Fram till nu, för Kombinerad Mitchell med 2 x 10,5 bord, har det funnits
ett fel där både 11ÖV och 12NS fick parnummer 31. Detta har nu ändrats.
Parnumreringen är numera så här:

1-10NS: 1-10
1-10ÖV: 21-30
11ÖV: 31

12-21NS: 41-50
12-21ÖV: 61-70
11NS: 71

Kombinerad Mitchell är alltså ett flyttschema för två grupper med ett udda
antal bord samt frirond i båda grupperna. Tänk dig 12,5 + 12,5 bord = 25
bord Kombinerad Mitchell eller 11,5 + 11,5 bord = 23 bord Kombinerad
Mitchell. Paren med frirond från respektive grupp möts så att inget par
behöver ha frirond.

Eftersom par från olika grupper inte kan spela mot varandra i Ruter är
Kombinerad Mitchell ett flyttschema för en grupp fast med två “grupper”
(de lägre borden är identiska med grupp A och de högre med grupp B).
Bordet i mitten delas mellan A och B. Den fullständiga dokumentationen om
detta går att hitta här:

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten/combined-mitchell

.

FLYTTSCHEMA – FELRÄTTNING: KOMBINERAD HOPPMITCHELL MED REVANSCHROND

Det finns ett flyttschema som heter Kombinerad Mitchell (se föregående
felrättning för mer information, samt länken nedan för fler detaljer). Det
visas som till exempel “2 x 9,5 Göteborgsmitchell” när du väljer
flyttschema.

För 19 bord, 30 brickor, och revanschrond, fanns ett fel med parnumren i
sista ronden. Detta har åtgärdats.

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten/combined-mitchell

.

FLYTTSCHEMA – INDIVIDUELL BAROMETER

Sammanfattning: Alla flyttscheman för individuell barometer med 4n+2
spelare vid 18 spelare eller fler har bytts ut mot mer korrekta sådana.
Läs längre ned för mer detaljer.

I individuell barometer kan antal spelare delas in i fyra kategorier, där
antal frironder baseras på att samtliga ronder spelas:

4n+0 … Jämnt antal spelare, det vill säga 16, 20, 24, och så vidare
4n+1 … En extra spelare => en frirond
4n+2 … Två extra spelare => två frironder
4n+3 … Tre extra spelare => tre frironder

Endast +0 och +1 har stöd i boken Tävlingsledaren. Formellt sett finns
inte någon bra lösning för +2 och +3, delvis för att det inte är önskvärt
med fler frironder än en, delvis för att matematiken bakom ställer till
problem.

Då individuell tävling är mer populär i Norge än i Sverige togs lösningar
fram för 20 år sedan för +2 och +3. Det finns tyvärr två problem med dessa
flyttscheman, lite beroende på antal spelare:

+2 … Istället för att spela med alla endast en gång spelar man med vissa
spelare två gånger och andra ingen gång.

+3 … Vissa spelare får frirond två gånger innan andra spelare har fått
en enda.

Följande ändring har genomförts:

Alla defekta flyttscheman för +2 spelare vid 18 spelare och fler har
tagits bort. Som ersättning för dessa har nya flyttscheman tillverkats. De
fungerar så här, med 21 och 22 spelare som exempel:

Vid 21 spelare finns ingen sittespelare utan alla vandrar. Efter 21 ronder
har alla spelat med alla, alla mött alla två gånger, och alla har haft en
frirond.

Vid 22 spelare har flyttschemat för 21 spelare utökats med en
blindtarmsspelare enligt principerna på sida 315 i Tävlingsledaren, med
viss modifiering för sittespelarens bordsplacering. Det fungerar ungefär
så här:

Antal ronder och frironder
… Tävlingen spelas över 21 ronder, sedan börjar flyttschemat om
… Två spelare har frirond varje rond
… Tidigaste ronden någon spelare får sin andra frirond är i rond 11

Sittespelare
… Spelare 22 sitter still vid bord 1 som Nord
… I rond 12 sker ett enda specialbyte så att spelare 22 får en frirond

Spela med och mot
… Alla får spela med alla utom en eller två
… Alla får möta de flesta två gånger och några endast en gång

Guidekort
… På guidekortet vid bord 1 står “OBS! Särskilt byte i rond 12”

.

FLYTTSCHEMA – WEB MITCHELL

Web Mitchell infördes i version 4.12 enligt Patrick’s Bridge Movements, en
bok skriven av Julie Atkinson och Patrick Carter från Nya Zeeland.

Några kallar detta flyttschema “Web movement”. Faktiskt är det så att alla
gör det. Låt oss kalla en spade för en spade. Det är en Mitchell. Låt oss
kalla det en Mitchell. Resten av världen kommer att följa efter 🙂

Patricks Web Mitchell består av väl specificerade antal bord och brickor.
Vissa antal kräver appendixbord eller andra märkligheter som gör att du
måste granska guidekorten ingående.

För att undvika dessa problem har andra Web Mitchell som helt baseras på
formler införts. De beskrivs i följande dokument, skrivet av Tim Hill:

Click to access WebMovementsTimHill.pdf

Den stora skillnaden är att du för vissa antal udda antal bord behöver tre
uppsättningar duplicerade brickor istället för två.

Det ursprungliga flyttschemat har döpts om till “Web Mitchell (Patrick’s
Bridge Movements)”. Det nya flyttschemat heter enbart “Web Mitchell”.

När du stänger förberedelserna ser nya Web Mitchell ut så här:

22 bord
24 / 12 / 2 … Web Mitchell (11+11)

Det betyder att de 22 borden är uppdelade i två undergrupper med 11 bord
vardera. Alla par spelar alla brickor. Brickorna placeras enligt Tim Hills
dokumentation.

23 bord
24 / 13 / 2 … Web Mitchell (13+5+5)

Detta betyder att de 23 borden är uppdelade i två huvudundergrupper, en
med 13 bord = antal bricksatser, och den andra med 10 bord = de övriga
borden. Sedan delas de 10 borden upp i två underavdelningar med 5 bord
vardera. Alla par spelar alla brickor. Brickorna placeras enligt Tim Hills
dokumentation.

.

FLYTTSCHEMA – WEB MITCHELL MED VÄDERSTRECKSSVÄNGNINGAR

För Patrick’s Bridge Movements är rekommendationen att svänga de två sista
ronderna. För nya Web Mitchell enligt formler finns det optimerad
väderstreckssvängning på sida 79 i boken Tävlingsledaren.

Väderstreckssvängningarna beror på om det är udda eller jämnt antal bord:

 • Udda antal bord: Antal bord kan se ut så här för 21 bord: 13+4+4. Då
  sker väderstreckssvängningen genom att titta i listan för 13 bord.
 • Jämnt antal bord: Halva antalet bord används för att bestämma vilken
  väderstreckssvängning som används.

Jag har inte analyserat balansen i dessa fall, så det kan vara bra och det
kan vara dåligt, men det är i alla fall någonting 🙂

Om du föredrar att väderstreckssvänga ett antal ronder i slutet av
tävlingen, välj “Web Mitchell med väderstreckssvängningar”, klicka på
Inställningar, och välj Mitchell-fliken. Välj sedan “Sväng ett antal
ronder i slutet av tävlingen” och ange hur många ronder som ska svängas.

.

FLYTTSCHEMA – AVKORTAD WEB MITCHELL

Både Web Mitchell med och utan väderstreckssvängningar finns i avkortad
form, dvs att en rond färre än avsett spelas. Här följer några exempel:

Fullständig: 17 bord, 18 brickor, 9 bricksatser
… 9 bord + 4 bord + 4 bord, spelar 9 ronder

Avkortad: 17 bord, 16 brickor, 9 bricksatser
… 9 + 4 + 4, spelar 8 ronder

Fullständig: 19 bord, 26 brickor, 13 bricksatser
… 13 + 3 + 3, spelar 13 ronder

Avkortad: 19 bord, 24 brickor, 13 bricksatser
… 13 + 3 + 3, spelar 12 ronder

Fullständig: 19 bord, 30 brickor, 15 bricksatser
… 15 + 2 + 2, spelar 15 ronder

Avkortad: 19 bord, 28 brickor, 15 bricksatser
… 15 + 2 + 2, spelar 14 ronder

Och så vidare…

Vid jämnt antal bord ger varje antal bord en fullständig Web Mitchell och
en avkortad Web Mitchell som alternativ. Till exempel, vid 22 bord då 24
brickor ska spelas, får du följande två alternativ när du stänger
förberedelserna:

22 bord
24 / 12 / 2 … Web Mitchell (11+11)
24 / 12 / 2 … Avkortad Web Mitchell (11+11, 24/26)

Det avkortade alternativet innebär att du spelar 24 av 26 tillgängliga
brickor. Det fullständiga alternativet innebär att du spelar alla 24
brickorna.

.

FLYTTSCHEMA – DUBBEL MITCHELL

Dubbel Mitchell finns som alternativ ifall du har 24 eller 26 bord och 24
eller 26 brickor ska spelar. Sådana antal kan visserligen spelas som Web
Mitchell, men då blir bricknumreringen vid bord 14-26 “konstig” enligt Web
Mitchell-logik.

Vid Dubbel Mitchell placeras första uppsättningen av brickorna 1-26 vid
bord 1-13 och andra vid bord 14-26. Detta gör att du kan låta brickorna
flyta från grupp 14-26 till grupp 1-13 precis som du hade gjort vid Web
Mitchell med tre undergrupper. Instruktionerna på guidekorten visar dock
att brickorna flyttas inom respektive grupp, vilket också fungerar bra.

.

FLYTTSCHEMA – DUBBEL MITCHELL MED VÄDERSTRECKSSVÄNGNINGAR

Det finns optimerade svängningar för Dubbel Mitchell med
väderstreckssvängningar på sida 79 i boken Tävlingsledaren. Orsaken är
förstås att flyttschemat består av två fullständiga Mitchell, och varje
sådan Mitchell kan svängas enligt Tävlingsledaren.

Eftersom flyttschemat består av 12+12 bord, 13+13 bord, och så vidare,
kommer bord 1+13, 2+14, och så vidare, att speglas. Det gör att balansen
vid dessa bord inte kommer sitteparen till nytta.

Om du föredrar att svänga ett antal ronder i slutet av tävlingen, välj
“Dubbel Mitchell med väderstreckssvängningar”, klicka på Inställningar,
och välj Mitchell-fliken. Välj sedan “Sväng ett antal ronder i slutet av
tävlingen” och ange hur många ronder som ska svängas.

.

FLYTTSCHEMA – AVKORTAD DUBBEL MITCHELL

Både Dubbel Mitchell med och utan väderstreckssvängningar finns i avkortad
form, dvs att en rond färre än avsett spelas. Här följer några exempel:

Fullständig: 26 bord, 26 brickor, 13 bricksatser
… 13 bord + 13 bord, spelar 13 ronder

Avkortad: 26 bord, 24 brickor, 13 bricksatser
… 13 + 13, spelar 12 ronder

Fullständig: 28 bord, 28 brickor, 14 bricksatser
… 14 + 14, spelar 14 ronder

Avkortad: 28 bord, 26 brickor, 14 bricksatser
… 14 + 14, spelar 13 ronder

Och så vidare…

.

DISPLAY – STARTLISTA I LAGTÄVLING

Tanken med Display i lagtävling är att visa matcher efterhand de slutförs.
Problemet är att det inte har funnits någon kombination av inställningar
för att visa en startlista. Detta har åtgärdats.

Antag att du har en display för matcher samt de avsedda inställningarna
för att visa matcher efterhand de blir färdigspelade. Välj Tävlingsmeny >
Inställningar > Display och mata in samma filnamn i Filnamn > Startlista.

Gå sedan till Mata in resultat, klicka på Resultatmeny och välj Aktuell
ställning > Startlista, så kommer startlistan att visas på din projektor.

OBS! Om du redan har påbörjat import av resultat från Bridgemate måste du
tillfälligtvis ta bort alla lagresultat innan du skapar startlistan.
Annars visas resultat på projektorn.

Så fort du påbörjar import av resultat kommer startlistan att förbli
densamma fram till att minst en match är färdigspelad. Då kommer antal
resultat från alla matcher samt IMP och VP från färdigspelade matcher att
visas.

.

DISPLAY – VISA BORDSPLACERING I ROND 2 VID GRÖNA HISSEN MED 2 LOTTADE RONDER

Ett problem har inträffat givet följande förutsättningar:

 • Gröna hissen med två slumpade ronder
 • Visa rond 2, dvs “nästa” rond, på en projektor med Display

Denna kombination har alltså inte visat någon bordsplacering för rond 2 i
Display, till skillnad från gamla Aktuell ställning som har det. Från och
med rond 3 har det däremot inte varit några problem.

Detta problem har lösts.

.

DISPLAY – AUTOMATISK VISNING AV DISPLAY FOR ROND VID IMP ÖVER FÄLTET I LAGTÄVLING

I version 4.13 finns det en avdelning som handlar om Display vid IMP över
fältet i lagtävling. Punkt 5 beskriver hur ronddisplayen måste uppdateras
manuellt.

Detta har nu ändrats. Om du har angivit en display för rondresultatet
räcker det med att välja Tävlingsmeny > Rapportera tävling och rapportera
parfönstret till den totala IAF:en (=poängserien). Detta skapar displayer
både för den totala IAF:en och parfönstret.

.

DISPLAY – LAGNAMN MED VERSALER

Om du skapar en lagresultatlista med Display kan du vilja använda versaler
i lagnamnen, något som normal ger bättre läsbarhet, speciellt från längre
avstånd. Detta kan åstadkommas på följande sätt:

[BLOCK]
Content = Ranking
ShowFields = Rank,Score,TeamName

[FIELD]
Content = TeamName
Format = Upper

Om du däremot vill visa både lagnamn och laguppställning finns det ett
särfall (läs “fel”) i Ruter som du helt enkelt måste acceptera. Alltså, om
du vill ha laguppställning med versaler i början av spelarnamnen, samt
lagnamn med enbart versaler, måste du använda följande metod, dvs använda
Format=UpperFirst för att kontrollera lagnamnets formatering:

[BLOCK]
Content = Ranking
ShowFields = Rank,Score,TeamName,Roster

[FIELD]
Content = TeamName
Format = UpperFirst

.

DISPLAY – HANDSMALLER / SMALL / LARGE / LARGER

När du använder Display består en giv av många mindre delar, till exempel
bricknummer, giv, zon, färgsymboler, kort, osv. Fram till nu har tekniken
bakom förhindrat anpassning av storleken.

Detta har ändrats. Du kan nu välja att göra given mindre eller större i
två steg. Så här har det sett ut fram till nu:

[Block]
Content = Hand

För att ändra storlek på given kan du använda något av följande
alternativ:

Content = HandSmaller
Content = HandSmall
Content = HandLarge
Content = HandLarger

De mindre alternativen är speciellt användbara i individuella tävlingar
där bredden på en 1024-projektor inte är stor nog för att visa en normal
giv samtidigt som detaljerade resultat visas.

.

DISPLAY – ANTAL BRICKOR VID VP-KONVERTERING

Det finns en inställning som låter dig, bord för bord, beräkna VP-matcher
istället för IMP över fältet. Detta innebär att i en tävling med 10 bord
är den högsta poängen för ett par 180 VP (9 jämförelser, 20-0-skala).
Detta används bland annat av franska förbundet vid dess
lagslagsuttagningar.

Det är nu möjligt att använda Aktuell ställning eller Display för att visa
antal spelade brickor. Detta har inte varit möjligt fram till nu.