Import from Excel or export to Excel

4.12 | Member list | << | 37/40 | >> | EN SE NO
 

English … Import from Excel or export to Excel

This is just a short description of the member list import/export features. The complete documentation is found here:

https://magicscoring.com/download/start/database

Magic Contest can now import and export the member list. Close Contest Explorer and click Member list (to the right). The two buttons Excel and Export are used for the purpose.

In short, you first prepare a number of columns with member data in Excel. Then you select all names and copy the data. Finally you paste the data into Magic Contest and let Magic Contest import it.

You can provide “official” member numbers, or you can let Magic Contest automatically assign member numbers.

You can also export all existing members if you want to use Excel for things that Magic Contest cannot do.

<< | 37/40 | >>
 

Swedish … Importera namn från Excel eller exportera till Excel

Detta är endast en kort beskrivning av funktionaliteten kring import/export. Den fullständiga dokumentationen hittar du här:

https://magicscoring.com/download/start/database

Ruter har nu funktionalitet för att importera och exportera medlemsregistret. Stäng Tävlingsutforskaren och klicka på Medlemsregister (till höger). De två knapparna Excel och Exportera används för ändamålet.

I korta ordalag förbereder du ett antal kolumner med medlemsdata i Excel. Därefter väljer du alla namnen och kopierar kolumnerna. Till slut klistrar du in det urklippta i Ruter och låter Ruter importera det.

Eftersom Ruter hämtar det officiella medlemsregistret från Svenska Bridgeförbundet behövs inte import av “officiella” medlemmar. Däremot kan denna nya funktionalitet användas till exempel för att lägga till kursdeltagare som plusmedlemmar i medlemsregistret. Ruter kommer automatiskt att tilldela plusmedlemsnummer i väntan på officiella medlemsnummer när kursdeltagarna blir medlemmar i förbundet.

Du kan också exportera de befintliga medlemmarna för att använda Excel till saker som Ruter inte kan göra.

<< | 37/40 | >>
 

Norwegian … Importere navn fra Excel eller eksportere til Excel

Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonaliteten rundt import/eksport. Den fullstendige dokumentasjonen finner du her:

https://magicscoring.com/download/start/database

Ruter har nå funksjonalitet for å importere og eksportere medlemsregisteret. Lukk Turneringsutforskeren og klikk på Medlemsregister (til høyre). De to knappene Excel og Eksportere brukes.

I korte ordelag lager et antall kolonner med medlemsdata i Excel. Deretter velger du alle navnene og kopierer kolonnene. Til slutt limer du inn det utklipte i Ruter og lar Ruter importere det.

Siden Ruter henter det offisielle medlemsregisteret fra Norsk Bridgeforbund trenger du ikke importere registrerte medlemmer. Derimot kan denne funksjonaliteten brukes til for eksempel å legge til kursdeltakere som plussmedlemmer i medlemsregisteret. Ruter kommer automatisk til å tildele plussnummer mens det “venter” på offisielle medlemsnummer når kursdeltakerne blir medlemmer i forbundet.

Du kan også eksportere de valgte medlemmene for å bruke Excel til ting Ruter ikke kan gjøre.

<< | 37/40 | >>