Barometer Howell with three stationary pairs

4.12 | Movement | << | 11/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … Barometer Howell with three stationary pairs

Sometimes there is a need for more than one stationary pair in a barometer. A special Barometer Howell movement was created some years ago with five stationary pairs. For small number of tables, five stationary pairs can be too much, and for that reason there is now a corresponding movement for three stationary pairs.

It all started during the Swedish Bridge Festival with a Barometer Howell that had the same pair numbering and movement instructions at all tables regardless of number of tables (as opposed to the “normal”” Barometer Howell). This allows for printing guidecards and sign-up forms ahead of time, without knowing the final number of tables. This is the movement in question:

* Barometer Howell (Bridge Festival, 2-40 tables)

The need for more stationary pairs in certain sections arose. To solve that, the following movement was created to allow five stationary pairs in one section:

* Barometer Howell (Br Fest, 2-40 tables, 5 stationary pairs)

This movement was given to all clubs as the need for more stationary pairs exists there too. However, in a small club it can be difficult to get enough tables for five stationary pairs to be suitable. That is why the following movement has been created for 3 stationary pairs:

* Barometer Howell (Br Fest, 2-40 tables, 3 stationary pairs)

<< | 11/40 | >>
 

French … Howell en Baromètre avec 3 paires fixes

Il est parfois nécessaire d’avoir plus d’une paire fixe dans un baromètre. Un mouvement spécial pour les Howell en Baromètre a été créé il y a quelques années avec 5 paires fixes. Pour un petit nombre de tables, 5 paires fixes peut être génant, il y a maintenant un mouvement identique avec 3 paires fixes.

Au cours du Festival Suédois de Bridge, il a été nécessaire de créer un mouvement avec lequel les mouvements des paires est le même quelque soit le nombre de tables. Cela permet de préparer les cartons-guide et la signalétique à l’avance sans connaitre le nombre définitif de tables. Il s’agit du mouvement suivant :

* Howell en baromètre (Festival de Bridge, 2-40 tables)

Le besoin d’avoir plus de paires fixes dans certaines sections augmenta. Pour palier à cela, le mouvement suivant fut créé afin de pouvoir avoir 5 paires fixes par section :

* Howell en baromètre (Fest Br, 2-40 tables, 5 paires fixes)

Ce mouvement fut mis à la disposition de tous les utilisateurs qui pouvaient eux aussi être confrontés à la nécessité d’avoir des paires fixes. Mais, dans les petits clubs, il est difficile d’avoir assez de tables pour 5 paires fixes. C’est pour cela que le mouvement suivant a été créé :

* Howell en baromètre (Fest Br, 2-40 tables, 3 paires fixes)

<< | 11/40 | >>
 

Swedish … Oändlig barometer med tre sittepar

Vid barometer räcker det inte alltid med ett sittepar, och det specialflyttschema som tillkom för några år sedan med fem sittepar kan vid relativt få bord vara lite överdrivet. Nu finns ett motsvarande flyttschema med tre sittepar.

Allt började med att det vid Svenska Bridgefestivalen fanns ett behov av att använda Oändlig Howell med samma parnumrering och flyttinstruktioner oavsett antal bord. Detta möjliggör utskrift av guidekort och anmälningsblanketter i förväg. Det är alltså följande flyttschema:

* Oändlig Howell (Bridgefestivalen, 2-40 bord)

Därefter uppstod ett behov att ha fler sittepar i vissa specifika linjer. Då skapades följande flyttschema för att kunna ha fem sittepar:

* Oändlig Howell (Br-fest, 2-40 bord, 5 sittepar)

Detta flyttschema gjordes sedan tillgänglig för alla klubbar då behovet av flera sittepar även finns där. På en liten klubb kan det dock vara svårt att få ihop tillräckligt med bord för att det ska vara lämpligt med fem sittepar. Därför har nu följande flyttschema skapats för att kunna ha 3 sittepar:

* Oändlig Howell (Br-fest, 2-40 bord, 3 sittepar)

<< | 11/40 | >>
 

Norwegian … Uendelig Howell med tre sittepar

I barometerturneringer holder det ikke alltid med ett sittepar, og spesialflytteskjemaet som kom til for noen år siden med fem sittepar kan være litt overdrevet med relativt få bord.

Alt startet med at det på den Svenske Bridgefestivalen var behov for å bruke Uendelig Howell med samme parnummerering og flytteinstruksjoner uansett bordantall. Dette muliggjør utskrift av guidekort og påmeldingsblanketter på forhånd. Det er altså følgende flytteskjema:

* Uendelig Howell (Bridgefestivalen, 2-40 bord)

Deretter oppstod et behov for å ha flere sittepar i noen spesifikke linjer. Da ble følgende flytteskjema laget for å kunne ha fem sittepar:

* Uendeling Howell (Br-fest, 2-40 bord, 5 sittepar)

Dette flytteskjemaet ble senere gjort tilgjengelig for alle klubber siden behovet for flere sittepar finnes også der. I en liten klubb kan det dog være vanskelig på få samlet tilstrekkelig antall bord til at det skal være passende med fem sittepar. Derfor er nå følgende flytteskjema lagetfor å kunne ha tre sittepar:

* Uendelig Howell (Br-fest, 2-40 bord, 3 sittepar)

<< | 11/40 | >>