Suspicious results in Swiss pairs

4.12 | Print | << | 4/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … Suspicious results in Swiss pairs

Previously, depending on the settings in Contest menu > Properties… > Print and the Print (auto) tab, this has been the sequence of events at the end of round in a Swiss pairs:

1. Create next Swiss round
2. Print suspicious results and wait for verification
3. Print score recap

This has now changed into the following:

1. Print suspicious results and wait for verification
2. Create next Swiss round
3. Print score recap

The purpose is of course to start by changing (or verifying) suspicious results, and only then create the next Swiss round.

<< | 4/40 | >>
 

French … Scores douteux en paires suisse

Auparavant, en fonction des paramètres dans Menu de l’Epreuve > Paramètres… > Onglets Imprimer et Imprimer (auto), voici comment se déroulait la fin d’un tour en paires suisse

1. Créer le tour suivant
2. Imprimer les scores douteux et attendre leur vérification
3. Imprimer les fiches ambulantes.

La séquence a été modifiée ainsi :

1. Imprimer les scores douteux et attendre leur vérification
2. Créer le tour suivant
3. Imprimer les fiches ambulantes.

Le but est de vérifier (et corriger) les scores douteux avant la création du tour suivant.

<< | 4/40 | >>
 

Swedish … Misstänkta resultat i Gröna hissen Par

Tidigare, beroende på inställningarna i Tävlingsmeny > Egenskaper… > Skriv ut och fliken Skriv ut (auto), har händelsekedjan i slutet av en Gröna hissen-rond varit denna:

1. Skapa nästa Gröna hissen-rond
2. Skriv ut Misstänkta resultat och vänta på verifiering
3. Skriv ut rondresultat

Detta har nu ändrats till följande:

1. Skriv ut Misstänkta resultat och vänta på verifiering
2. Skapa nästa Gröna hissen-rond
3. Skriv ut rondresultat

Syftet är naturligtvis att börja med att ändra (eller bekräfta) misstänkta resultat, och först därefter skapa nästa Gröna Hissen-rond.

<< | 4/40 | >>
 

Norwegian … Mistenkelige resultat i Monrad Par

Tidligere, avhengig av innstillingene i Turneringsmeny > Egenskaper… > Skriv ut og fanen Skriv ut (auto), har hendelsesrekkefølgen i slutten av en Monrad-runde vært denne:

1. Trekk neste Monrad-runde
2. Skriv ut Mistenkelige resultat og vent på verifisering
3. Skriv ut runderesultat of slipper

Dette har nå blitt endret til følgende:

1. Skriv ut Mistenkelige resultat og vent på verifisering
2. Trekk neste Monrad-runde
3. Skriv ut runderesultat of slipper

Meningen er naturligvis å starte med å endre (eller bekrefte) mistenkelige resultat, og først deretter trekke neste Monrad-runde.

<< | 4/40 | >>