Changed menu terminology

4.13 | Make life easier | << | 5/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Changed menu terminology

When Magic Contest was originally developed, quite some time ago, normal terminology for settings was “”properties”” or “”options””. More recently, computer programs have changed into the more easily understood “”settings””. Magic Contest now follows suit.

Contest menu originally contained the following two items:

* Properties for this contest
* Options for all new contests

This has changed into the following menu item group at the bottom of the Contest menu, where the latter takes you to permanent settings for all contests that you start after this:

* Settings
* … for this contest > …
* … for new contests > …

Just as before, at the top of the menu, together with Enter names, Enter results and so on, the settings for this contest can also be found under this renamed menu item:

* Settings > …

Once you have selected any of these menu items, there is a title in the popup menu that clearly spells out your current selection:

* SETTINGS FOR THIS CONTEST
* PERMANENT SETTINGS

The menu items General and Report contest that were previous found under Options for all new contest have now moved one step down and can be found under Other settings:

* Other settings > General
* Other settings > Report contest

A side effect of all the above changes is that the width of the menu is smaller. This means that if you use the mouse for your menu selections, it will now be easier to move to sub-menus since the sideways distance is shorter.

Along the same lines, there are a number of stand-alone Properties menu items that have been renamed into Settings:

* Contest menu > Settings > All settings
* Contest menu > Swiss > Settings
* Contest menu > Multi-session > Settings
* Contest menu > Bridgemate > Settings
* Contest menu > Report contest > Settings

* Result menu > Current standing > Settings
* Result menu > Current standing > Display settings

<< | 5/36 | >>
 

French … Changement de terminologie dans le menu

Lors des premiers développements de magic Contest, il y a déjà quelques années, la terminologie pour les paramètres était indifféremment options ou paramètres. Depuis, les programmateurs ne parlent que de paramètres. Magic Contest s’adapte en conséquence

Le menu de l’épreuve avait les deux entrées suivantes :

* Paramètres de la séance
* Options par défaut

Ils ont été regroupés dans une entrée unique en bas du menu de l’épreuve où vous trouvez désormais :

* Paramètres
* … pour cette séance > …
* … pour les nouvelles épreuves > …

Comme avant, en haut du menu avec Saisir les noms, saisir les scores, etc. les paramètres de cette épreuves sont accessible via cette nouvelle entrée de menu :

* Paramètres > …

Une fois sélectionné n’importe laquelle de ces entrées de menu, le titre de la fenêtre pop-up vous rappelle clairement votre choix.

* PARAMÈTRES DE CETTE SÉANCE
* PARAMÈTRES PERMANENTS

Les entrées de menu Généraux et Créer les exports qui se trouvaient dans les options pour toutes les nouvelles épreuves ont été descendues d’un cran et se trouvent désormais dans Autres paramètres :

* Autres paramètres > Généraux
* Autres paramètres > Créer les exports

Un effet secondaire de ces changements est que la largeur du menu diminue, cela va faciliter l’accès aux sous-menus avec la souris.

De même, certaines entrées du menu paramètres ont été renommées :

* Menu de l’épreuve > Paramètres > Tous les paramètres
* Menu de l’épreuve > Suisse > Paramètres
* Menu de l’épreuve > Multi-séances > Paramètres
* Menu de l’épreuve > Bridgemate > Paramètres
* Menu de l’épreuve > Créer les exports > Paramètres

* Menu des scores > Projecteur > Paramètres
* Menu des scores > Projecteur > Paramètres de Display

<< | 5/36 | >>
 

Swedish … Ändrad terminologi i menyerna

När Ruter ursprungligen utvecklades för många år sedan var normal terminologi för inställningar antingen “egenskaper” eller “alternativ”. Med tiden har många datorprogram ändrat till det mer lättförståeliga “inställningar”. Nu följer även Ruter färg.

Tävlingsmenyn innehöll ursprungligen följande två alternativ:

* Egenskaper för denna tävling
* Alternativ för alla nya tävlingar

Detta har ändrats till följande grupp av menyalternativ nästan längst ned i Tävlingsmeny, där det senare alternativet tar dig till de permanenta inställningarna för alla tävlingar du startar efter detta:

* Inställningar
* … i denna tävling > …
* … i nya tävlingar > …

Precis som tidigare, i den övre delen av menyn, tillsammans med Mata in namn, Mata in resultat, och så vidare, finns inställningen för denna tävling med följande nya namn:

* Inställningar > …

När du har valt ett av dessa alternativ visas en rubrik i menyn som klart och tydligt visar ditt aktuella val:

* INSTÄLLNINGAR I DENNA TÄVLING
* PERMANENTA INSTÄLLNINGAR

Menyalternativen Allmänt och Rapportera tävling som tidigare fanns under Alternativ för alla nya tävlingar har nu flyttat ned ett steg och hittas numera under Övriga inställningar:

* Övriga inställningar > Allmänt
* Övriga inställningar > Rapportera tävling

En sidoeffekt av allt ovan är att bredden på menyn numera är mindre Detta betyder att om du använder musen för att göra dina val kommer det att bli lättare att flytta till undermenyer då avståndet i sidled är mindre.

På samma team finns ett antal fristående menyalternativ med Egenskaper som har döpts om till Inställningar:

* Tävlingsmeny > Inställningar > Alla inställningar
* Tävlingsmeny > Gröna Hissen > Inställningar
* Tävlingsmeny > Flera omgångar > Inställningar
* Tävlingsmeny > Bridgemate > Inställningar
* Tävlingsmeny > Rapportera tävling > Inställningar

* Resultatmeny > Aktuell ställning > Inställningar
* Resultatmeny > Aktuell ställning > Inställningar för Display

<< | 5/36 | >>
 

Norwegian … Endra terminologi i menyene

Da Ruter opprinnelig ble utvikla for mange år siden var normal terminologi for innstillinger enten “egenskaper” eller “alternativ”. Med tiden har mange dataprogram endra dette til det mer lettforståelige “innstillinger”. Nå følger også Ruter farge.

Turneringsmenyen inneholdt opprinnelig følgende to alternativ:

* Egenskaper for denne turneringen
* Alternativ for alle nye turneringer

Dette er endra til følgende gruppe av menyalternativ nesten nederst i Turneringsmenyen, der det siste alternativet tar deg til de permanente innstillingene for alle turneringer du starter etter dette:

* Innstillinger
* … i denne turneringa > …
* … i nye turneringer > …

Akkurat som tidligere, i den øvre delen av menyen, sammen med Legg inn navn, Legg inn resultat og så videre, finnes innstillingene for denne turneringen med følgende nye navn:

* Innstillinger > …

Når du har valgt et av disse alternativene vises en rubrikk i menyen som klart og tydelig viser ditt aktuelle valg:

* INNSTILLINGER I DENNE TURNERINGA
* PERMANENTE INNSTILLINGER

Menyalternativene Allment og Rapportere turnering som tidligere fantes under Alternativ for alle nye turneringer er nå flytta ned et trinn, og finnes nå under Øvrige innstillinger:

* Øvrige innstillinger > Allment
* Øvrige innstillinger > Rapporter turnering

En sideeffekt av alt ovenfor er at menybredden nå er mindre. Det innbærer at om du bruker musa for å foreta dine valg kommer det til å bli lettere å flytte til undermenyer, siden avstanden sidelengs er mindre.

På samme tema finnes et antall frittstående menyalternativ med Egenskaper som er omdøpt til Innstillinger:

* Turneringsmeny > Egenskaper > Alle innstillinger
* Turneringsmeny > Monrad > Innstillinger
* Turneringsmeny > Flere omganger > Innstillinger
* Turneringsmeny > Bridgemate > Innstillinger
* Turneringsmeny > Rapportera turnering > Innstillinger

* Resultatmeny > Prosjektør > Innstillinger
* Resultatmeny > Prosjektør > Innstillinger for Display

<< | 5/36 | >>