Bridgemate II team scoring

Version 4.13 (May 2018) | EN FR SE NO

Starting from version 3.6.9 (February 2018) of Bridgemate Control Software version (BCS), Bridgemate II (BM2) can be used to show team results. It works like this:

First you need to activate a few settings in the team window. Select Contest menu > Settings > Bridgemate and the BCS settings tab. Scroll down a few pages and activate the following two settings:

Settings for provisional ranking, personal scorecard, score recaps, and board results
… Show results … at end of match
… … Provisional IMP result = Yes
… … … Team scorecard from both tables = Yes

Then you open the Bridgemate database as usual. First the pair window is opened and then BCS. Now the players enter results at both tables. When all is entered, the following takes place:

  • The North-South team stays at the table. BM2 will show results from their perspective.
  • BM2 returns to the start screen after the last result. You can see the RANK button that is used for the provisional IMP result. Press it.
  • Now the IMP result is shown from North-South’s perspective. You also see the GAME SUMMARY button. Press it.
  • North-South’s contracts and scores and won/lost IMPs are shown. Use the small up and down buttons to show all results.
  • If you press the physical E/W button, that is normally used to select declarer, the results from the other table are shown. Note! The results are shown reversed. i.e. plus scores for North-South (=the opponents) are shown as negative results. Press the physical N/S button to return.

The normal scenario is that the players compare results on paper, and only then use BM2 to check the scores. BM2 has now turned off since the timeout period has been exceeded. When BM2 is turned on it is now back at the start screen without the RANK button. Do not worry. Press OK to show the table number. Press OK to again see “END OF SESSION”, and now the RANK button is back.

Team scoring in BM2 also works with Australian seating if you prefer that method in favour of open and closed rooms.

.

Swedish … Lagtävling i Bridgemate II

Från och med version 3.6.9 (februari 2018) av Bridgemate Control Software (BCS) kan Bridgemate II (BM2) användas för att visa resultat lagtävling. Det fungerar så här:

Först ska du aktivera några inställningar i lagtävlingen. Välj Tävlingsmeny > Inställningar > Bridgemate och fliken BCS (inställningar). Rulla ned några sidor och aktivera sedan följande två alternativ:

Inställningar för preliminärt resultat, privatprotokoll, rondresultat, och brickresultat
… Visa resultat … i slutet av ronden eller tävlingen
… … Preliminärt IMP-resultat = Ja
… … … Lagprotokoll från båda borden = Ja

Därefter skapar du Bridgemate-databasen som vanligt. Först öppnas parfönstret därefter BCS. Nu matar spelarna in resultat vid båda borden. När allt är inmatat sker följande:

  • Nord-Syd-laget stannar vid bordet. BM2 kommer att visa resultat ur deras perspektiv.
  • BM2 går tillbaka till startskärmen efter sista resultatet. Där finns knappen STÄLLN som används för Aktuell ställning. Tryck på den.
  • Nu visas matchens IMP-resultat ur Nord-Syds perspektiv. Dessutom ser du knappen BRICKRESULT. Tryck på den.
  • Nord-Syds kontrakt och resultat samt vunna/förlorade IMP visas. Använd de små upp- och nedknapparna för att visa alla resultat.
  • Om du trycker på den fysiska E/W-knappen, som normalt sett används för spelföraren, visas resultatet från det andra bordet. Här visas dock poängen omvänt, det vill säga plusresultat för Nord-Syd (=motståndarna) visas som negativa resultat. Tryck på den fysiska N/S-knappen för att gå tillbaka.

Det normala scenariot är att spelarna jämför resultaten på papper för att sedan använda BM2 för att kontrollera att det är korrekt. Vad som nu har hänt är att BM2 har stängts av då det har har gått en minut eller två. När BM2 slås på igen är den tillbaka i startläge utan knappen STÄLLN. Du behöver inte vara orolig. Tryck på OK så visas bordsnummer. Tryck på OK så ser du återigen “SLUT PÅ TÄVLING”, och nu har knappen STÄLLN kommit tillbaka.

Lagtävling i BM2 fungerar även med Australisk bordsplacering om du föredrar den metoden framför att ha ett öppet och ett slutet rum.