Display for team events

4.12 | Display | << | 28/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … Display for team events

I want to start by saying that the development of Display in team events is not finished. Having said that, Display in team events works beautifully in its current state. It offers good enough functionality, and you are recommended to use it with the following three available blocks:

* StartingList … shows seating in the first round, team name, and roster.

* Match … shows table, teams (home/away), IMP and VP, total rank and VP, and seating in the next round. This can be shown for finished matches only or continuously for all matches.

* Ranking … shows rank, total VPs, team name, and roster.

Display files (MCY or ZIP) can be downloaded from brenning.se/mcerdisplay.asp or magicscoring.com/report/tv/display

… NECESSARY SETTINGS

There are a couple of settings you need to activate for the match display to work correctly (see also “Limitations in functionality” below). In short, activate the following two settings and deactivate the rest:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches

… FURTHER DEVELOPMENT

The reason for publishing a Magic Contest version where Display for team events is not ready is simply lack of time. It is not justified to delay publishing just because of limitations in Display for teams.

Next Magic Contest version will take care of that. You are more than welcome to let me know what you would like to be developed.

… LIMITATIONS IN DESIGN

You cannot control what fields to show and what widths to use. The blocks StartingList, Match and Ranking do that for you.

If too many columns are shown, thus hiding essential information outside the projector screen, then you can activate the browser window and press Ctrl and Minus simultaneously to reduce the text size on the projector.

… LIMITATIONS IN FUNCTIONALITY

A number of tailor-made features have been developed for the old Current standing in team events. They have not been developed for Display, or they have been solved differently.

The settings I refer to are found in Contest menu > Properties… > Current standing and the Bridgemate (report; Current standing) tab:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches
— Keep previous ranking (page 1) in case of non-finished matches
— Show floating leaderboard, i.e. total points only for finished matches
— Show ranking with new seatings for 95% Swiss
— — Hide total score until all matches have finished
Show seating for next round on a new page

To make Display for teams work as intended, you must activate the following settings, and leave the others deactivated:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches

The reason you have to make activate the two options at all is that Display co-exists with Current standing. For that reason I do not want to make any settings automatic and thus make Current standing change the way it works. Also, Display relies on how Current standing handles the above settings.

By activating those two settings, the current display will remain the same as long as no matches have finished, no matter if this is a starting list or the match results from the previous round. As soon as at least one match has finished, all matches will show, but IMPs and VPs will only show for the finished matches.

A Display feature that will in a way replace some of the above mentioned Current standing features is that the match display includes rank, total VPs, and the seating assigments for the next round. This reduces the need for alternating between pages with different information, and makes it easier for the players since all relevant information is found on the same page.

<< | 28/40 | >>
 

French … Display en match/4

I want to start by saying that the development of Display in team events is not finished. Having said that, Display in team events works beautifully in its current state. It offers good enough functionality, and you are recommended to use it with the following three available blocks:

* StartingList … shows seating in the first round, team name, and roster.

* Match … shows table, teams (home/away), IMP and VP, total rank and VP, and seating in the next round. This can be shown for finished matches only or continuously for all matches.

* Ranking … shows rank, total VPs, team name, and roster.

Display files (MCY or ZIP) can be downloaded from brenning.se/mcerdisplay.asp or magicscoring.com/report/tv/display

… NECESSARY SETTINGS

There are a couple of settings you need to activate for the match display to work correctly (see also “Limitations in functionality” below). In short, activate the following two settings and deactivate the rest:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches

… FURTHER DEVELOPMENT

The reason for publishing a Magic Contest version where Display for team events is not ready is simply lack of time. It is not justified to delay publishing just because of limitations in Display for teams.

Next Magic Contest version will take care of that. You are more than welcome to let me know what you would like to be developed.

… LIMITATIONS IN DESIGN

You cannot control what fields to show and what widths to use. The blocks StartingList, Match and Ranking do that for you.

If too many columns are shown, thus hiding essential information outside the projector screen, then you can activate the browser window and press Ctrl and Minus simultaneously to reduce the text size on the projector.

… LIMITATIONS IN FUNCTIONALITY

A number of tailor-made features have been developed for the old Current standing in team events. They have not been developed for Display, or they have been solved differently.

The settings I refer to are found in Contest menu > Properties… > Current standing and the Bridgemate (report; Current standing) tab:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches
— Keep previous ranking (page 1) in case of non-finished matches
— Show floating leaderboard, i.e. total points only for finished matches
— Show ranking with new seatings for 95% Swiss
— — Hide total score until all matches have finished
Show seating for next round on a new page

To make Display for teams work as intended, you must activate the following settings, and leave the others deactivated:

Report only finished matches
— Show number of compared boards for other matches

The reason you have to make activate the two options at all is that Display co-exists with Current standing. For that reason I do not want to make any settings automatic and thus make Current standing change the way it works. Also, Display relies on how Current standing handles the above settings.

By activating those two settings, the current display will remain the same as long as no matches have finished, no matter if this is a starting list or the match results from the previous round. As soon as at least one match has finished, all matches will show, but IMPs and VPs will only show for the finished matches.

A Display feature that will in a way replace some of the above mentioned Current standing features is that the match display includes rank, total VPs, and the seating assigments for the next round. This reduces the need for alternating between pages with different information, and makes it easier for the players since all relevant information is found on the same page.

<< | 28/40 | >>
 

Swedish … Display i lagtävling

Jag vill börja med att säga att utvecklingen av Display i lagtävling inte är klar. Trots det fungerar Display i lagtävling alldeles utmärkt i nuvarande tappning. Det ger tillräckligt bra funktionalitet, och du rekommenderas att använda det med följande tre block:

* StartingList … visar bordsplacering i första ronden, lagnamn och spelartrupp.

* Match … visar bord, lag (hemma/borta), IMP och VP, total placering och VP, samt bordsplacering i nästa rond. Detta kan visas i endast färdigspelade matcher eller kontinuerligt i samtliga matcher.

* Ranking … visar placering, total VP, lagnamn och spelartrupp.

Display-filer (MCY eller ZIP) kan laddas ned från brenning.se/mcerdisplay.asp eller magicscoring.com/report/tv/display

… NÖDVÄNDIGA INSTÄLLNINGAR

Det finns ett par inställningar du måste aktivera för att matchdisplayen ska fungera korrekt (se också “Begränsningar i funktionalitet” nedan). I korta ordalag, aktivera följande två inställningar och avaktivera de övriga:

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher

… FORTSATT UTVECKLING

Orsaken till publiceringen av en Ruter-version där Display för lagtävling inte är klar är helt enkelt brist på tid. Det går inte att motivera att senarelägga publiceringen endast på grund av begränsningar i Display för lagtävling.

Nästa Ruter-version kommer att lösa detta. Du är mer än välkommen att berätta för mig vad du önskar att få utvecklat.

… BEGRÄNSNINGAR I DESIGN

Du kan inte kontrollera vilka fält som visas eller vilka bredder som används. Blocken StartingList, Match och Ranking gör det åt dig.

Om för många kolumner visas så att viktig information hamnar utanför projektorskärmen kan du aktivera internetläsaren och samtidigt trycka på Ctrl och Minus för att minska textstorleken på projektorn.

… BEGRÄNSNINGAR I FUNKTIONALITET

Ett antal speciallösningar har utvecklats för gamla Aktuell ställning i lagtävling. De har inte utvecklats för Display, eller så har andra lösningar tagits fram.

Inställningarna jag avser hittar du i Tävlingsmeny > Egenskaper… > Aktuell ställning och fliken Bridgemate (rapport; Aktuell ställning):

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher
— Behåll föregående ranking (sida 1) om inte alla matcher är färdigspelade
— Visa glidande ranking, dvs total poäng endast för färdigspelade matcher
— Visa ranking med nya bordsplaceringar vid 95%-hiss
— — Dölj total poäng tills alla matcher är färdigspelade
Visa bordsplacering för nästa rond på en ny sida

För att Display i lagtävling ska fungera som avsett måste du aktivera följande inställningar och avaktivera de övriga:

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher

Orsaken att du måste aktivera de två alternativen överhuvudtaget är att Display samexisterar med Aktuell ställning. Av den anledningen vill jag inte skapa några automatiska inställningar som på så sätt påverkar hur Aktuell ställning fungerar. Dessutom förlitar sig Display till viss del på hur Aktuell ställning hanterar inställningarna ovan.

Genom att aktivera de två inställningarna kommer den aktuella displayen att förbli densamma så länge inga matcher är färdigspelade. Detta gäller oavsett om den befintliga skärmen visar en startlista eller en matchrapport från föregående rond. Så fort minst en match är färdigspelad kommer alla matcher att visas, men IMP och VP kommer endast att visas för de färdigspelade matcherna.

En Display-egenskap som till viss del ersätter några av de ovan nämnda egenskaperna i Aktuell ställning är att matchdisplayen inkluderar placering, total VP och bordsplacering i nästa rond. Detta minskar behovet att alternera mellan sidor med olika information, och det gör det enklare för spelarna eftersom all relevant information finns på samma skärm.

<< | 28/40 | >>
 

Norwegian … Display i lagturnering

Jag vill börja med att säga att utvecklingen av Display i lagtävling inte är klar. Trots det fungerar Display i lagtävling alldeles utmärkt i nuvarande tappning. Det ger tillräckligt bra funktionalitet, och du rekommenderas att använda det med följande tre block:

* StartingList … visar bordsplacering i första ronden, lagnamn och spelartrupp.

* Match … visar bord, lag (hemma/borta), IMP och VP, total placering och VP, samt bordsplacering i nästa rond. Detta kan visas i endast färdigspelade matcher eller kontinuerligt i samtliga matcher.

* Ranking … visar placering, total VP, lagnamn och spelartrupp.

Display-filer (MCY eller ZIP) kan laddas ned från brenning.se/mcerdisplay.asp eller magicscoring.com/report/tv/display

… NÖDVÄNDIGA INSTÄLLNINGAR

Det finns ett par inställningar du måste aktivera för att matchdisplayen ska fungera korrekt (se också “Begränsningar i funktionalitet” nedan). I korta ordalag, aktivera följande två inställningar och avaktivera de övriga:

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher

… FORTSATT UTVECKLING

Orsaken till publiceringen av en Ruter-version där Display för lagtävling inte är klar är helt enkelt brist på tid. Det går inte att motivera att senarelägga publiceringen endast på grund av begränsningar i Display för lagtävling.

Nästa Ruter-version kommer att lösa detta. Du är mer än välkommen att berätta för mig vad du önskar att få utvecklat.

… BEGRÄNSNINGAR I DESIGN

Du kan inte kontrollera vilka fält som visas eller vilka bredder som används. Blocken StartingList, Match och Ranking gör det åt dig.

Om för många kolumner visas så att viktig information hamnar utanför projektorskärmen kan du aktivera internetläsaren och samtidigt trycka på Ctrl och Minus för att minska textstorleken på projektorn.

… BEGRÄNSNINGAR I FUNKTIONALITET

Ett antal speciallösningar har utvecklats för gamla Aktuell ställning i lagtävling. De har inte utvecklats för Display, eller så har andra lösningar tagits fram.

Inställningarna jag avser hittar du i Tävlingsmeny > Egenskaper… > Aktuell ställning och fliken Bridgemate (rapport; Aktuell ställning):

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher
— Behåll föregående ranking (sida 1) om inte alla matcher är färdigspelade
— Visa glidande ranking, dvs total poäng endast för färdigspelade matcher
— Visa ranking med nya bordsplaceringar vid 95%-hiss
— — Dölj total poäng tills alla matcher är färdigspelade
Visa bordsplacering för nästa rond på en ny sida

För att Display i lagtävling ska fungera som avsett måste du aktivera följande inställningar och avaktivera de övriga:

Rapportera endast färdigspelade matcher
— Visa antal jämförda brickor för övriga matcher

Orsaken att du måste aktivera de två alternativen överhuvudtaget är att Display samexisterar med Aktuell ställning. Av den anledningen vill jag inte skapa några automatiska inställningar som på så sätt påverkar hur Aktuell ställning fungerar. Dessutom förlitar sig Display till viss del på hur Aktuell ställning hanterar inställningarna ovan.

Genom att aktivera de två inställningarna kommer den aktuella displayen att förbli densamma så länge inga matcher är färdigspelade. Detta gäller oavsett om den befintliga skärmen visar en startlista eller en matchrapport från föregående rond. Så fort minst en match är färdigspelad kommer alla matcher att visas, men IMP och VP kommer endast att visas för de färdigspelade matcherna.

En Display-egenskap som till viss del ersätter några av de ovan nämnda egenskaperna i Aktuell ställning är att matchdisplayen inkluderar placering, total VP och bordsplacering i nästa rond. Detta minskar behovet att alternera mellan sidor med olika information, och det gör det enklare för spelarna eftersom all relevant information finns på samma skärm.

<< | 28/40 | >>