Swiss without confirming new round

4.11 | Movement | << | 27/57 | >> | EN FR SE NO
 

English … Swiss without confirming new round

There is a new setting in Contest menu > Swiss > Properties:

* Add round without confirmation up to and including round …

Normally, at the end of a Swiss round, you have to confirm that you want to add a new round. This new setting allows you to automatically add rounds up to the entered round number.

If you want things to be completely automatic you should also turn off the confirmation of what boards to print at the end of the round. This is done in Contest menu > Properties for this contest > Print and the Print (auto) tab. Once you have done that there is no need for and hands-on from the tournament director to proceed from one round to the next.

<< | 27/57 | >>
 

French … Suisse sans confirmer le prochain tour

Il y a un nouveau paramètre dans Menu de l’épreuve > Suisse > Propriétés :

* Ajouter un tour sans confirmation jusqu’au…

Normalement, à la fin d’un tour suisse, vous devez confirmer que vous souhaitez ajouter un nouveau tour. Ce nouveau paramètre vous permet d’ajouter automatiquement des tours.

Si vous voulez que les choses soient complètement automatiques, vous devez également désactiver la confirmation des impressions automatiques à la fin du tour. Cela se fait dans le Menu de l’épreuve> Paramètres de l’épreuve> Imprimer et l’onglet Imprimer (auto). Une fois que vous avez fait cela, le passage d’un tour à l’autre ne nécéssite plus l’intervention de l’arbitre

<< | 27/57 | >>
 

Swedish … Gröna Hissen utan att bekräfta ny rond

Det finns nu en ny inställning i Tävlingsmeny > Gröna Hissen > Egenskaper:

* Lägg till rond utan bekräftelse till och med rond …

Normalt, i slutet av en Gröna Hissen-rond, måste du bekräfta att du vill skapa en ny rond. Denna nya inställning gör att du helt automatiskt kan lägga till ronder till och med den inmatade ronden.

Om du vill att allt ska gå helt automatiskt bör du också stänga av bekräftelsen på vilka brickor som ska skrivas ut i slutet av ronden. Detta görs via Tävlingsmeny > Egenskaper för denna tävling > Skriv ut och fliken Skriv ut (auto). När du har gjort även detta krävs ingen handpåläggning från tävlingsledaren för att byta från en rond till nästa.

<< | 27/57 | >>
 

Norwegian … Monrad uten å bekrefte ny runde

Det finnes nå en ny innstilling i Turneringsmeny > Monrad > Egenskaper:

* Legg til runde uten bekreftelse til og med runde …

Etter en runde i en monradturnering må du normalt bekrefte at du vil trekke en ny runde. Denne nye instillingen gjør at du helt automatisk kan legge til runder til og med den valgte runden.

Om du vil at alt skal gå helt automatisk bør du også slå av bekreftelsen på hvilke spill som skal skrives ut etter hver runde. Dette gjøres via Turneringsmeny > Egenskaper for denne turneringen > Skriv ut og fanen Skriv ut (auto). Når du har gjort dette kreves ingen håndspålegging fra turneringslederen for å byte fra en runde til neste.

<< | 27/57 | >>