Table alias (more)

4.11 | Bridgemate | << | 44/57 | >> | EN SE
 

English … Table alias (more)

When you use table alias, both original tables and alias tables are for technical reasons stored in the Bridgemate database. This may however cause problems when using table alias.

There is a setting in Bridgemate Control Software that allows for multiple “”clients””, i.e. multiple computers with Bridgemate servers, where each client controls their own set of Bridgemates while storing results in the same Bridgemate database.

When the Bridgemate database is created, Magic Contest uses this setting to separate the tables in the following way:

* The alias tables are set to be controlled by the client and sent to the Bridgemate server.

* The original tables, i.e. the ones in the movement, are set to not be controlled by any client even if they exist in the Bridgemate database.

Here comes the catch:

The Bridgemate Control Software setting mentioned above is found in Tools > Options > General and Mode = Club (single computer) or Mode = Tournament (network).

If you have selected Mode = Club, which is the default setting that cannot be controlled from Magic Contest, then all tables are sent to the Bridgemate server, no matter if you want it or not.

Under normal circumstances, this should not be a problem, but the following could happen:

Let us assume that your movement specifies A1-19 and the alias Bridgemates used are M1-19. If that is the setup, theoretically somebody can use Bridgemate A1 to enter results that will conflict with Bridgemate M1.

However, if you change to Mode = Tournament, only the alias tables are sent to the server. This is the recommended setting if you use table alias.

<< | 44/57 | >>
 

Swedish … Bordsalias (forts)

När du använder bordsalias sparas av tekniska skäl både de ursprungliga borden och aliasborden i Bridgemate-databasen. Detta kan dock orsaka problem när du använder bordsalias.

Det finns en inställning i Bridgemate Control Software som möjliggör att flera datorer styr sin egen uppsättning Bridgemate samtidigt som de spar resultat i samma Bridgemate-databas.

När Bridgemate-databasen skapas använder Ruter inställningen ifråga för att skilja borden åt på följande sätt:

* Aliasborden sätts till att styras av datorn och skickas till Bridgemate-servern.

* De ursprungliga borden, det vill säga de i flyttschemat, sätts att inte styras av någon dator även om de finns i Bridgemate-databasen.

Nu kommer haken:

Inställningen i Bridgemate Control Software som nämndes ovan hittar du via Verktyg > Allmänt > Alternativ och Läge = Klubb (en dator) eller Läge = Stor tävling (nätverk).

Om du har valt Läge = Klubb, vilket är grundinställningen som inte kan styras av Ruter, då skickas samtliga bord till Bridgemate-servern, vare sig du vill eller ej.

Under normala omständigheter är detta inget problem, men följande problem kan uppstå:

Antag att flyttschemat består av bord A1-19 och Bridgemate M1-19 används via bordsalias. Nu kan någon i teorin använda en A1-Bridgemate för att mata in resultat som då krockar med M1-resultat.

Om du däremot ändrar till Läge = Stor tävling, då kommer endast aliasborden att skickas till Bridgemate-servern. Detta är den rekommenderade inställningen om du använder bordsalias.

<< | 44/57 | >>