Validate lead card

4.11 | Bridgemate | << | 40/57 | >> | EN FR SE NO
 

English … Validate lead card

If you use Bridgemate II you can validate the lead card to ensure that the entered declarer is the correct one.

The way it is done is that all entry including the East-West confirmation is finalised. Not until then the lead card is compared to the hand record and the declarer. If the leader does not have the lead card, you receive an error message after which you are taken back to the result entry display.

The setting for this is found in Contest menu > Bridgemate > Properties and the Bridgemate Control (settings) tab:

General > Optional entry > …

* Use the hand record to validate the lead

To enable this you need to send the hand record to Bridgemate. You do this by importing the hand record before the Bridgemate database is created. When the database is created, the hand record is included.

If you import the hand record after the database is create you can use the menu option Contest menu > Bridgemate > Export hand record to achieve the same result. However, you must follow the on-screen instructions efter the export, i.e. you must manually upload the hand record to the server through the applicable Bridgemate Control Softwarew menu item.

The last option is that you use the built-in functionality in Bridgemate Control Software or Bridgemate II. You can import hand records into Bridgemate Control Software, or you can let the players enter the hands after they are played the first time.

Note that there is a Bridgemate setting that automatically confirms entered results after a minute. This is usable if the players leave the table without confirming the result. However, if you have activated the above validation, a result with an incorrect lead will _not_ be confirmed after a minute, which might cause some confusion in the next round.

<< | 40/57 | >>
 

French … Valider la carte d’entame

La FFB déconseille fortement l’utilisation de ce paramètre.

Si vous utilisez Bridgemate II, vous pouvez valider la carte d’entame pour vous assurer que le déclarateur saisi est le bon.

C’est après la confirmation par Est-Ouest que le contrôle est effectué. S’il y a une erreur, vous recevez un message d’erreur après quoi vous êtes ramené à l’affichage de l’entrée de résultat.

Ceci permet à un joueur indélicat de se renseigner sur la place d’une carte dans la main d’un joueur sans possibilité de tracer cela. C’est la raison pour laquelle il ne faut aps utiliser cette fonctionnalité.

<< | 40/57 | >>
 

Swedish … Validera utspel

I Bridgemate II kan du aktivera validering av utspelskortet för att på så sätt säkerställa att det är korrekt spelförare.

Det går till så att all Bridgemate-inmatning sker följt av att Öst-Väst bekräftar resultatet. Först då jämförs utspelskortet med givsamlingen och spelföraren. Om utspelaren inte har utspelskortet får du ett felmeddelande varefter du går tillbaka till inmatningsskärmen.

Inställningen för detta i Ruter hittar du via Tävlingsmeny > Bridgemate > Egenskaper och fliken Bridgemate Control (inställningar):

Allmänt > Valfri inmatning > …

* Använd givsamlingen för att validera utspelet

För att detta ska fungera måste givsamlingen skickas till Bridgemate. Detta sker genom att givsamlingen importeras i Ruter innan databasen skapas. När databasen sedan skapas följer givsamlingen med till Bridgemate.

Om du importerar givsamlingen efter att databasen skapas kan du använda menyalternativet Tävlingsmeny > Bridgemate > Exportera givsamling för att åstadkomma samma resultat. Du måste dock följa instruktionerna efter exporten, det vill säga du måste manuellt ladda upp givsamlingen till servern via lämpligt menyalternativ i Bridgemate Control Software.

Det sista alternativet är att du använder den inbyggda funktionaliteten i Bridgemate Control Software eller Bridgemate II. Det går både att importera givsamling i Bridgemate Control Software och låta spelarna mata in givarna efter att de har spelats första gången.

Observera att det finns en inställning i Bridgemate att automatiskt bekräfta inmatade resultat efter någon minut. Detta är användbart när spelarna går ifrån bordet utan att bekräfta resultatet. Om du har aktiverat ovan nämnda validering kommer ett resultat med felaktigt utspel _inte_ att automatiskt bekräftas när en minut har passerat, vilket i sin tur kan skapa lite oreda inför nästa rond.

<< | 40/57 | >>
 

Norwegian … Validere utspill

I Bridgemate II kan du aktivere validering av utspillskortet for å denne måten bekrefte at det er korrekt spillefører.

Det funker ved at all Bridgemateinntasting skjer som normalt fulgt av at Øst-Vest bekrefter resultatet. Først då sammenlignes utspillskortet med kortfordelingene og spilleføreren. Om utspilleren ikke har utspillskortet får du en feilmelding hvoretter du går tillbake til itastingsskjermen.

Instillingen for dette i Ruter finner du via Turneringsmeny > Bridgemate > Egenskaper og fanen Bridgemate Control (instilninger):

Allment > Valgfri inntasting > …

* Anvend kortforelingene for å validere utspillet

For att dette skal fungere må kortfordelingen sendes til Bridgemate. Dette skjer gjenom at den importeres i Ruter før databasen opprettes. Når databasen deretter lages følger kortene med til Bridgemate.

Om du importerer kortfordelingene etter at databasen er opprettet kan du anvende menyalternativet Turneringsmeny > Bridgemate > Eksporter kortforldelinger for å oppnå samme resultat. Du må dog følge instruksjonene etter eksporten, det vil si du må manuellt laste opp fortfordelignen til serveren via menyalternatietv i Bridgemate Control Software.

Det siste alternativet er at du anvender den innebygde funksjonaliteten i Bridgemate Control Software eller Bridgemate II. Det går både å importere kortfordelingene i Bridgemate Control Software og å la spillerne legge inn kortene etter at de har blitt spilt førsta gang.

Observer at det finnes en innstilling i Bridgemate aå automatiskt bekrefte inntastede resultater etter ett minutt. Dette er praktisk når spillerne går fra bordet utan å bekrefte resultatet. Om du har aktiveret validering vil et resultat med feilaktigt utspill _ikke_ automatiskt bli bekreftet når et minutt er har passerat, hvilket i sin tur kan skape noe uorden før neste runde.

<< | 40/57 | >>